2014

Categorie: Wagen

Thema carnaval: Gewassen

Casteren – 1e plaats

Reusel – 2e plaats

Kempenoptocht Hapert – 3e plaats

Thema lichtstoet: Gewassen

Blaalse lichtstoet – 2e plaats